Jak využít takzvaných šedých vod?

Ne každá domácnost má možnost chytat dešťovku a používat ji tam, kde není pitná voda potřeba. Firma ASIO proto přišla s řešením, které dokáže vodu, jež odtekla například během sprchování, přečistit a znovu ji využít například při splachování toalet.

O soutěži "Přeměna odpadů na zdroje", kterou pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu vás často informujeme. Cílem soutěže je realizovat osvětu podnikatelské sféry i veřejnosti v oblasti oběhového hospodářství, získávat příklady dobré praxe za účelem jejich šíření a tím přispět k podpoře přechodu České republiky na cirkulární ekonomiku.

Na webu druhotnasurovina.cz naleznete nejen výherce všech předchozích kol a jejich projekty, ale i inspirace, jak surovinu přetvořit, aby plnila nový účel.

Jednou z inspiarcí je i firma ASIO, která se čištěním odpadních vod, úpravě vody a čištěním vzduchu věnuje od roku 1993.

Máme to štěstí, že žijeme v části Země, kde není o pitnou vodu prakticky nouze. A tak se s ní sprchujeme, napouštíme bazény, zaléváme a třeba i splachujeme toalety. A i když třeba nemáme možnost zachytit dešťovou vodu a použít ji místo vody pitné, můžeme využít takzvaných šedých vod pomocí výrobku ASIO.

Jde o výrobky pro komplexní řešení dešťových vod a šedých vod v domácnostech nyní až s 50% dotací "Dešťovka". Řešením jsou kompaktní čistírny AS-GW/AQUALOOP šedých vod pro rodinné domy a bytové domy. Více o těchto výrobcích naleznete na jejich webu asio.cz

A co ta šedá voda vlastně je?

Jedná se o odpadní vodu, která neobsahuje fekálie a moč. Jde o vody především ze sprch, van a umyvadel. Výjimečně o vody kuchyně, prádelny nebo technologických procesů, jejich použití je podmíněné.

Jak lze nakládat s šedou vodou?

Po vyčištění šedých vod získáme tzv. provozní vodu (bílou), která je vhodná především na splachování toalet, jako procesní kapalina a podmíněně na zálivku zahrady, kde je potřeba získat povolení pro vypouštění do vod podzemních.

Jak recyklovat šedé vody a čím?

Je nutno využít sofistikovaných čistíren šedých vod, které pracují principiálně takto: Odpadní voda natéká přes filtr mechanických nečistot do reaktoru. V reaktoru je osazen membránový modul, v jehož spodní části je osazen aerační systém. Nad membránovým modulem je umístěno čerpadlo, které podtlakem odsává vodu přes membrány a odvádí již vyčištěnou vodu do akumulační nádrže. Voda z akumulační nádrže je čerpána do systému rozvodu užitkové vody. Systém je možno doplňovat pitnou vodou.

Jak využití takzvaných šedých vod funguje, ukazuje názorné video.