Parkovací stání z roštů, které vsakují vodu a nebrání rostlinkám růst

Jednou ze zajímavých inspirací, jak udržitelně využívat surovinové zdroje, aby měly pozitivní efekt na životní prostředí, je parkovací stání ze zasakovacích roštů od firmy ASIO.

Každý den je nahrazeno několik hektarů zeleně zpevněnými plochami, což má za důsledek větší produkci CO2 a urychlení odtoku vody z lokality. S tím jsou spojeny změny teploty, zmenšení zásob vody na lokalitě a například povodně.

Zasakovací rošty primárně slouží ke zpevňování povrchů pro parkovací plochy nebo průmyslové areály. Jejich schopnosti přirozeného vsakování srážkových vod ale navíc brání negativním jevům, jako jsou záplavy či přeplněné kanalizace, a předcházejí problému nedostatku spodních vod. Parkovací stání z roštů vzniká v souladu s přírodou, půda se nikam nevyváží, volně dýchá, kořeny rostlin jsou chráněné a květy tak mohou volně růst. Pro výrobu TTE roštů používá firma ASIO výhradně recyklovaný plast.

Použití k ochraně stromů

Díky prostorovému působení spojených roštů dochází v případě jejich použití ke snížení tlaků na kořeny stromů, což je podstatné pro jejich růst. Nedostatečná ochrana kořenů je často důvodem pro jejich úmrtí. Častěji než nedostatek vláhy.

Ochrana podzemních vod

Obvyklé používané podkladní vrstvy (obsahující sorbenty) zabezpečí zachycení nerozpuštěných látek a uhlovodíků a jejich postupný rozklad působením mikroorganismů, které mají optimální podmínky pro svůj růst.

Podzemní vsakovací zařízení a výměna nepropustných povrchů za propustné jsou nyní součástí programu "Velká dešťovka". Výše dotace činí až 85 % celkových způsobilých výdajů. Do této dotace spadají zasakovací AS-TTE rošty a všechny vsakovací systémy, které má firma ASIO v nabídce. Budování nových propustných ploch je navíc podpořeno dotací až 30 % celkových způsobilých výdajů.

Více informací o AS-TTE roštech naleznete na asio.cz