Jak efektivněji monitorovat vzestup epidemie?

Veolia vyvinula systém včasného varování VIGIE COVID-19, který detekuje stopy viru SARS-CoV-2 v odpadních vodách. První testy byly relizovány na území Francie.

Cílem je poskytnout obcím možnost sledování doplňkového ukazatele, aby bylo možno předjímat a monitorovat vývoj epidemiologické situace na jejich území.

Doplňuje testování

Tento nástroj včasného varování skýtá místním úřadům další možnost, jak prognózovat s průměrně dvoutýdenním předstihem maximální vytížení nemocnic. Pravda je, že doposud nebyla prokázána přímá souvislost mezi koncentrací stop viru na vstupu do ČOV a vývojem epidemie v populaci. Nicméně v mezinárodní vědecké literatuře panuje shoda, že je-li v odpadních komunálních vodách detektován genetický materiál viru, po několika týdnech následuje příliv těžce nemocných pacientů do nemocnic. Toto monitorování proto vhodně doplňuje nástroje cílenějšího epidemiologického měření a je dostatečně reprezentativní, protože zohledňuje celou populaci (včetně lidí, kteří nebyli testováni, nebo mají bezpříznakový průběh onemocnění).

Veolia do vývoje tohoto nástroje zaměřeného především na ochranu zdraví a bezpečnosti svých zaměstnanců pracujících v ČOV zapojila svoji laboratoř pro výzkum a inovace (VI), což je špičkové pracoviště specializované na analýzu environmentálních a biologických vzorků, a partnerské specializované laboratoře autorizované útvarem výzkumu a inovací na základě spolehlivosti a robustnosti jejich analytických protokolů a výsledků analýz a rovněž se spojila s partnerskou platformou Obépine.

Výsledky v reálném čase

Systém VIGIE COVID-19 je kombinací detekčního nástroje a vyhodnocovací tabulky, která přehledně interpretuje a sděluje v reálném čase výsledky analýz. Skupina tento systém nabízí obcím, která mají zájem o doplnění epidemiologických dat sledovaných na departementální úrovni. Monitorovací systém VIGIE COVID-19 by mohl být v nejbližší době implementován u všech zákazníků Veolie z veřejného a terciárního sektoru po celém světě, a přispět tak k rychlejšímu a přesnějšímu trasování viru.

Spolupráce s platformou OBÉPINE

V dubnu 2020 spustilo několik laboratoří za podpory francouzského ministerstva vysokého školství, výzkumu a inovací monitorovací platformu Obépine (OBservatoire ÉPIdémiologique daNs les Eaux usées, tj. Centrum epidemiologického monitorování odpadních vod). Jejím úkolem je monitorování dynamiky šíření koronaviru na území země na základě analýzy vzorků z více než 150 čistíren odpadních vod, aby bylo možné prognózovat jeho další šíření.

Veolia jakožto provozovatel ČOV zapojila do tohoto projektu se souhlasem zákazníků 40 vybraných ČOV, které spadají pod její správu. Obce, které nejsou zapojeny do projektu Obépine, mají k dispozici systém Veolie VIGIE COVID-19 jako alternativu hloubkového monitorování epidemiologické situace na jejich území.


Jak funguje nástroj včasného varování VIGIE COVID-19?

1. Odpadní vody

Infikované osoby, ať již mají příznakový či bezpříznakový průběh onemocnění, vylučují koronavirus ve stolici. Odpadní vody, které jsou kanalizací přiváděny do ČOV, proto obsahují stopy viru SARS-CoV-2.

2. Odběr vzorků na ČOV

Jednou týdně jsou na vstupu do čistírny odpadních vod odebrány vzorky. Vzorkování trvá 24 hodin, což umožňuje zohlednit variabilitu odpadních vod během dne. Vzorky jsou následně odeslány do partnerské laboratoře, kde proběhne jejich analýza.

3. Laboratorní analýza

Vzorky jsou analyzovány dvěma metodami, a to buď kvantitativní metodou RT-qPCR nebo metodou ddPCR, přičemž provádění těchto analýz na vzorcích odpadních vod je velmi složitá záležitost. Testy detekují specifické fragmenty genomu (RNA) koronaviru SARS-CoV-2 bez ohledu na to, zda je virus stále infekční (aktivní), či nikoli.

4. Interpretace výsledků

Je nutno zohlednit dva důležité faktory. Prvním jsou podmínky při odběru vzorků v terénu, aby bylo možno spolehlivě interpretovat výsledky monitorování virů v odpadních vodách. Například déšť může „zředit“ jejich koncentraci ve vodě a zkreslit tak výsledky.

Každý jedinec vyprodukuje v průměru 60 g organické zátěže denně (denní zatížení ČOV organickým znečištěním podle BSK5). Měření zatížení ČOV organickým znečištěním umožňuje odhadnout počet lidí během vzorkování a bude tak zřejmé, zda jsou vzorky připadající na určitý počet obyvatel srovnatelné.

5. Včasné varování

Přehledná tabulka, která je přístupná online, zobrazuje časový vývoj virové zátěže odpadních vod na příslušném území a odpovídající stupeň výstrahy. Poskytuje tak údaje o vývoji epidemie v populaci. Se stoupajícím počtem obyvatel nakažených koronavirem stoupá i množství viru detekovaného v odpadních vodách.

Zdroj: OBÉPINE, Ministerstvo vysoké školství,výzkumu a inovací, Francie

Více o platformě: www.reseau-obepine.fr